Peb ntseeg tau hais tias lub peev xwm uas yuav hloov tau nyob rau ntawm tus neeg txoj kev paub thiab pom dhau los ntawm ib tug tib neeg zoo li koj. Koj txoj kab txoj kev uas koj xaiv taug mus rau kauj ruam tom ntev kom muaj cua sov fais fab siv huv si, nyab xeeb lug, thiab tso cua sov kom zoo, ua noj, thiab taws fais fab yuav los mus qhib tau lwm tus lub qhov muag thiab pab kho peb lub xeev no rau lub neej yav pem suab.

Peb caw koj tuaj qhia koj zaj dab neeg rau peb. Txawm hais tias koj yog ib tug uas twb tau paub tau pom qhov zoo tawm los ntawm txoj kev hloov mus siv cov kev tshiab tso cua sov fais fab huv, tau ntsib kev nyuam siab tawm tsam los ntawm lub tswv yim xav hloov, los sis muaj ib lub zeem muag zoo ntsuab xiab rau Minnesota lub neej yav pem suab, koj lub suab yuav pab tau. Koj zaj dab neeg yuav pab qhia tau txog txoj kev no hais tias nws tseem ceeb npaum li cas rau peb txoj kev nyab xeeb, pheej yig them taus, ncaj ncees, thiab muaj ib txoj dej num los mus pab kho peb tej huab cua rau peb lub xeev no rau tom ntej. Peb tos tsis taus xav hnov los ntawm koj.

Sign up here to receive updates.