Sawv daws sib koom tes, peb tab tom tsim kom tau ib lub Minnesota uas yog qhov chaw sawv daws taws tau cua sov, ua noj, thiab taws tau lawv cov khoom siv rau hauv vaj hauv tsev xws li qhov cub taub yees nrog cov cua sov fais fab huv si thiab pheej yig tsim tawm los ntawm sab nruab nrab qaum teb.

Cua sov Minnesota nrog kev nyab xeeb, pheej yig zog

Peb ntseeg hais tias txhua tus tib neeg nyob rau hauv peb lub xeev tsim nyog tau:

Cua sov fais fab siv yam tso siab lug nrog rau tus nqi nyob tus yees rau qhov uas peb yuav them taus.

Siv cua sov fais fab kom nyab xeeb lug tsis muaj cov cua phem rau hauv tsev.

Huv, fais fab tsim tawm hauv sab nruab nrab qaum teb no uas siv Minnesota lub tswv yim los mus cais tawm cov cua phem thiab nrau cov huab cua hloov.

Kev txiav txim kom sawv daws nrog paub nrog hnov, siv tau, thiab ncaj ncees, kom txhua tus neeg nyob rau hauv Minnesota thiaj li muaj lub suab thiab pom lawv tus kheej nyob nrog peb lub zeem muag rau yav pem suab kom tsuas muaj cua sov fais fab siv huv si.

Tswv yim siv thiab qhia txhua yam li muaj tshwm sim yuav ua li cas thiaj li tau cua sov fais fab siv nyab xeeb lug, tso sia lug thiab pheej yig them taus.

Sawv daws sib koom tes, peb tab tom tsim kom tau ib lub Minnesota uas yog qhov chaw sawv daws taws tau cua sov, ua noj, thiab taws tau lawv cov khoom siv rau hauv vaj hauv tsev xws li qhov cub taub yees nrog cov cua sov fais fab huv si thiab pheej yig tsim tawm los ntawm sab nruab nrab qaum teb. Peb los nres kom txhob muaj tau cov cua phem nyob rau hauv peb cov vaj cov tsev thiab chaw ua haujlwm, hloov peb txoj kev siv uas yuav dim cov pa tsis zoo los mus hloov tau peb tej huab cua, thiab los mus xaus peb txoj kev siv roj siv nthee.

 

Lub ntiaj teb no txav deb zuj zus tawm ntawm txoj kev siv roj siv nthee uas ua tau rau peb tej huab cua hloov, thiab xwj seb txoj kev siv no puas yog ib qho zoo tswv yim rau peb niaj hnub siv li no ua ntu zus tej cua nkev uas peb siv rau hauv peb tej vaj tej tse thiab chaw ua haujlwm. Peb lub xeev no yog ib lub hauv paus loj tsim cua sov fais fab siv huv si thiab tawm tswv yim tshiab. Yeeb vim li no tos cov pej xeem nyob rau hauv Minnesota los ua ke zuj zus, saib xyuas kom peb sawv daws tsuas tau qhov zoo xwb thaum peb txav deb zuj zus tawm ntawm txoj kev siv cua nkev mus siv tej yam kom nyab xeeb, pheej yig them taus, cua sov fais fab huv – txawm peb laus los hluas, haiv neeg twg los sis nyob rau qhov ZIP code twg.

Koom peb

Sawv ua

Sawv daws sib koom tes, peb tab tom tsim kom tau ib lub Minnesota uas yog qhov chaw sawv daws taws tau cua sov, ua noj, thiab taws tau lawv cov khoom siv rau hauv vaj hauv tsev xws li qhov cub taub yees nrog cov cua sov fais fab huv si thiab pheej yig tsim tawm los ntawm sab nruab nrab qaum teb. Peb los nres kom txhob muaj tau cov cua phem nyob rau hauv peb cov vaj cov tsev thiab chaw ua haujlwm, hloov peb txoj kev siv uas yuav dim cov pa tsis zoo los mus hloov tau peb tej huab cua, thiab los mus xaus peb txoj kev siv roj siv nthee. Peb tab tom nrog tsa pej xeem hauv Minnesota cov dab neeg, thiab tso kev ncaj ncees nyob rau hauv nruab nrab peb cov koos haum koom siab thiab tswv yim uas yuav los kho tau.

Sign up here to receive updates.